Chú ý: để nạp trang trại, bạn sẽ cần địa chỉ ví Ultima Farm. Bạn có thể sao chép trực tiếp trên ứng dụng di động, hay trong trang cá nhân ultimafarm: Chỉ cần nhấn vào Top Up my Farm trên thanh điều khiển PLCUX và sao chép địa chỉ ví trang trại của bạn.

Bây giờ, khi bạn đã sao chép địa chỉ này, hãy tới sàn giao dịch, vào phần BALANCE, chọn RÚT và chọn PLCUX. Chú ý, để rút coin, cần phải dùng số dư chính, chứ không phải số dư giao dịch. 

Hãy dán địa chỉ trang trại đã sao chép vào dòng "Địa chỉ".

Nhập “Số tiền” bạn muốn gửi vào trang trại.

Xác nhận gửi và chờ xử lý giao dịch. 

Ngay khi giao dịch được xử lý xong, bạn sẽ có thể ký kết hợp đồng trên trang trại của mình!