Có thể nhập ví trên màn hình khởi động của ứng dụng, nếu đó là lần mở đầu tiên, hay trong ứng dụng chưa có ví. 

Nhấn vào nút Import. Bạn sẽ được đề xuất nhập ví qua khóa bảo mật và mã PIN, hoặc câu ghi nhớ. Để nhập qua câu ghi nhớ, hãy chọn WITH MNEMONIC PHRASE. 

Trong cửa sổ hiện ra, hãy nhập câu đó vào. Sau khi hoàn tất nhập, hãy nhấn nút OK. Nếu bạn nhập mọi thứ đúng, sẽ có thông báo rằng, thao tác đã được thực hiện thành công: 

Cũng có thể bắt đầu nhập qua menu cài đặt. Hãy nhấn vào biểu tượng cài đặt trong menu bên dưới ứng dụng, và trong danh sách, hãy chọn Ultima Wallet Import


Chú ý, trong trường hợp nếu đã quyết định thực hiện nhập, thì ví hiện tại đang có trong ứng dụng, sẽ bị xóa đi.

Nếu bạn đồng ý, hãy xác nhận nhập ví bằng cách nhấn nút TIẾP TỤC