Hãy vào ứng dụng Ultima Farm. GIả sử, farm đã được nạp đầy, còn trên tài khoản của bạn vẫn còn coin, và bạn muốn chuyển chúng vào ví.

Để chuyển PLCUC, hãy nhấn vào biểu tượng PLCUC trong mục Balances. 

Chỉ có thể chuyển coin vào ví chính, không thể chuyển coin từ farm vào các ví khác.

Hãy nhập số tiền để rút. Khi tính số tiền giao dịch hãy tính 3% phí chuyển tiền. 

Ở đây hiển thị số tiền mà bạn muốn rút. Giả sử, đó là 0,055 PLCU. Để chuyển tiền, cần nhấn nút "Chuyển".

Trên màn hình mới hiện ra, cần xác nhận chuyển. Phần mềm sẽ hỏi bạn thực sự muốn chuyển số tiền đó ra ví chính hay không. 

Chỉ cần nhấn "Có".