Hãy đăng nhập vào trang cá nhân trên ultimafarm.com. Trên trang chính, hãy vào bảng điều khiển.

Bên dưới trang, bạn sẽ thấy các gói Ultima X Minters được đề xuất để mua. Với mỗi gói sẽ hiện Max Load đóng băng — cho thấy số coin mà bạn sẽ có thể nạp vào trang trại, cũng như số lượng coin tiềm năng hàng tháng và hàng năm.

Đối với gói Ultima X Minters, giá được tính bằng EUR. Việc tính giá sẽ được tiến hành như sau: EUR được đổi sang USDT và tính theo tỷ giá đồng coin tại sàn giao dịch.

Trên trang ultimafarm.com, hãy lựa chọn gói.

Khi nhấn “Nâng cấp”, bạn sẽ vào trang sau và thấy tổng hợp đặt hàng. Điều này cho phép kiểm tra một lần nữa là trang trại cần thiết đã được chọn chưa và chọn phương thức thanh toán.

Phương thức thanh toán được chọn — trong trường hợp này là PLC Ultima.

Cần đồng ý và nhấn “Mua”.

Xuất hiện trang với lệnh. Với phương thức thanh toán bằng PLCU được lựa chọn, việc mua sẽ có lợi hơn nếu tỷ giá coin cao hơn. Vì với số coin bạn phải chi để mua trang trại càng ít thì bạn có thể tải vào đó càng nhiều hơn.

Bây giờ, cần chuyển số coin ghi trong lệnh vào địa chỉ đã nêu. Có thể chỉ cần sao chép địa chỉ, sau đó đi tới số dư trên sàn giao dịch của mình.

Coin mua cần phải có trong tài khoản chính.

Để chuyển chúng vào tài khoản chính, hãy nhấn nút: To main — MAX — “Chuyển”.

Khi coin đã có trong tài khoản chính, đối diện biểu tượng coin, hãy nhấn “Rút”.

Hãy dán địa chỉ được sao chép trước đó vào dòng tương ứng.

Tiếp theo, hãy copy số tiền từ lệnh.

Hãy dán nó vòa trường tương ứng, và nhấn "Rút".

Sau đó, hãy quay lại trang với lệnh đặt.

Quan trọng: đừng đóng trang khi trên đó còn chưa hiện mã và thông tin về việc giao dịch đã diễn ra thành công. Hãy copy mã.

Quay lại văn phòng cá nhân. Đối diện farm được chọn, hãy nhấn "Kích hoạt". Hãy dán mã kích hoạt được copy vào. Nhấn "Kích hoạt".

Farm đã được kích hoạt — điều này được xác nhận bằng thông tin về trạng thái: giới hạn đã không phải là 0, mà là 1. Trên ứng dụng Ultima Farm cũng xuất hiện thông tin như thế.